تیمورلنگ چهره خونریزتاریخ/تهیه کننده علی غلامرضائی مدرس دانشگاه وپژوهشگرتاریخ ایران.

اختصاصی همای گیلان:تیمورپسر امیرترغای دریکی ازروستاهای شهر کش بدنیاآمد اینکه عده ای اوراازنوادگان چنگیز می دانند زیاد سندیت ندارد ونمی توان به صحت آن امیدداشت.

دوران کودکی رادرمیان طایفه برلاس گذرانید سوارکاری وتیراندازی وشکاروهنر جنگیدن رافرا گرفت ازنوجوانی بلندپرواز ومغروریک دنده وبیرحم بود اینهاچیزهایی است که ازاودردست است ازسال ۷۶۱ هجری کم وبیش نام اودرمتون دیده می شود او به خدمت امیرحاجی برلاس درآمدوخواهر امیر حسن رابه زنی گرفت لقب گورکان یعنی(داماد) به همین دلیل براونهاده شداوطی چندین جنگ در سیستان بشدت زخمی شد پای راست اوبرای همیشه معیوب گردیدوعنوان لنگ ازهمین زمان به اوداده شداوموفق شد منطقه درگز ، ترمذ ، بلخ ، بدخشان وکش را ازدست عمال الیاس خواجه دراورد چون خبر مرگ تغلق خان راشنید برالیاس حمله کردوکل ماورالنهر را متصرف شد میتوان رمضان۷۷۲ در سمرقند را ابتدای سلطنت اونامید ، درسال۷۸۱خوارزم راضمیمه کردپس ازآن دشت قبچاق ومغولستان تاکرانه های دریای خزررا گرفت .درسال۷۸۷ به خراسان وارد ، وتخم مرگ رادراین منطقه افشاند سربداران رابرانداخت ملک غیاث الدین (آل کرت) را شکست داده اورا به اتفاق پسروبرادرش گروگان نزدخود نگه داشت تمامی آن حدود راپس از گوشمالی به پسرش میرانشاه۱۴ساله واگذاشت. درسال۷۸۶خطه استرآبادو مازندران راازچنگ سادات مرعشی که نسب به امام چهارم می رسانیدند درآوردو فرزندان قوام الدین راتاحدود سلطانیه به دنبال مخالفین ( امیرولی) به سمت آذربایجان حرکت کردوسلطان احمدجلایر راشکست داد تبریزوگرجستان شیروان وتفلیس رابه چنگ آوردومقاومت ترکمانان قراقویونلورادرهم شکست به مرکزایران برگشت همدان وگلپایگان رادر نوردیدبه اصفهان رسید بزرگان وعلمابابستن قرارداد آرامش را حفظ کردند ولی فشارعمال تیمورباعث شورش مردم گردید مردم نمایندگان تیمورراکشته وآماده نبردشدندشهرپس ازمدتی سقوط کردتیمور ۷۰ هزارسرازفرماندهانش خواست آنان درشهر ۲۸ کله مناره هرمناره ۱۵۰۰ سر رویهم انباشته ودر ان طرف شهرهم به همین میزان مناره ازسردرست کردن تااین مردشرور وخونخواررضایتش جلب شود. باشنیدن خبرطغیان توقتمش خان به سمرقند باز گشت.پس ازبرقراری آرامش موج دوم هجوم به داخل ایران راباخبرشنیدن طغیان سیدکماالدین قوامی اغازکرددراین هجوم پنجساله موفق شدتمامی حاکمانی که سربه شورش برداشته بودندنابودکند در نزدیکی شیرازشاه منصور مظفری راطی نبردی سهمگین شکست دادباکشته شدن امیردلاورمظفری سلسله آل مظفر رابر انداخت(می گوینددیداری باحافظ درشیرازداشته) منطقه فارس رابه شیخ عمر فرزندش سپرددراین هنگام آهنگ بغدادکرد (۷۹۵)سلطان احمدجلایر ازبغداد به شام گریخت مردم ازتیمور درخواست کردندکه قلعه تکریت که محل فساد واون ناحیه راناامن کرده بودازبین ببرد اونیز چنین کردواز سرهای آنان مناره ساخت وتکریت راباخاک یکسان کرد.پس ازآن بسمت ولایت چرکس وقزاق رفت مسکو رامتصرف وغارت کرد ربیع الثانی (۷۹۷)اوحکومت منطقه آذربایجان را به میرانشاه پسرش سپرد در سال (۸۰۱)تحت نام جهادباکفاربه هندوستان لشگر کشیدتمام اسرای جنگی راکه درمسیردهلی اسیر کرده بود تعدادشان به صدهزارنفرمی رسیددریک اقدام جنون آمیزازدم تیغ گذرانید ودهلی را تصرف کرددردهلی حدودهفتاد هزار نفر را کشت :موج سوم هجوم او به مدت ۷ سال خبردار گردید پسرش میرانشاه که دراثر سقوط ازاسب افتاده بود باعث آشوب درمنطقه شده به تبریز وارد وپس ازگوشمالی گردنکشان به اناتولی وارد شهرسیواس رامسخرکردبه سمت انگوریه یاانقره (انکارا) رفت وایلدروم بایزیدسلطان عثمانی را درجنگی سخت شکست داد اوراتاپایان عمردر اسارت نگه داشت وقلمرواورابه تصرف دراورد شهرازمیرکه دردست مسیحیان بودآزادکرد پس ازتصرف اناطولی شام.دمشق.حمص.حماه وبعلبک راازتصرف سلطان مصرالملک ناصرخارج کرددر شام بودکه باابن خلدون دیدارکردوهدف از این دیدار کسب مشروعیت بود سپس دستور دادسکه به نامش بزنندودرخطبه نامش ببرند دیگرقدرتی در اطرافش نمانده بود فقط چین ذهن مخرب اورا بخودمشغول کرده بودپس بانیروی ۴۰۰ هزار سواروپیاده باکلیه سرداران درامتدادرودسیحون حرکت کرد سرما بیداد می کردگویند جهت پیشگیری ازسرماافراط درشراب وداروهای گرمازا اورا دچاربیماری کردودرشعبان سال۸۰۷هجری درسن ۷۱سالگی چشم ازجهان فروبست جسداورابه سمرقند انتقال داده ودرگوری که خودساخته بوددفن کردند. وبدینسان یکی ازخونریزترین و مخوف ترین فرددرجهان روی درنقاب خاک کشید.
منابع:
۱-تاریخ هزارساله رضائی ج۴ص۳۱۵تاس۳۱۸
۲-سفرنامه کلاویخوص۲۲۴تا۲۲۵
۳-تاریخ تیموریان میرجعفری ص۴۷
۴-روزگاران زرین کوب ص۵۹۰تا۵۹۱ ۵مطالب رنگارنگ تاریخ ایران،علی غلامرضائی،انتشارات دافوس

با کانال همای خبر همراه باشید.http://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

اعتماد به نسل جوان ، در گذر زمان/فرشاد حسینی فر

اختصاصی همای گیلان:مو و محاسن سپیدکرده های امروز ، فرقی نمیکند که پر آوازه باشند …

One comment

  1. باسلام واحترم .تشکرفراوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.