نابسامانی بازار ارز وهیولای کرونا درکشور/تصمیم های غلط ،آنی ودمدمی ، هرروز اوضاع راوخیم ترمی کند/به قلم مدیر مسئول همای گیلان

اختصاصی همای گیلان:با علم و اطلاع نسبت به دلخوری افراد ذی نفع از نابسامانی ها ، به نگارش این یادداشت اقدام نمودم. زیرا وظیفه ایجاب می کندکه درشرایط حساس کشور،بیش ازپیش به طرح موضوعات اساسی وقابل مطرح درامورکشوربپردازم .هرچند امروز مسئولین توجهی به رسانه ندارند و دراین زمان ، نفس های بی رمق حقیقت با چهره ی نحیف و زرد ،دربازارشعارهای کثیر متمولین فربه وگوش های سنگین،نای گفتار راندارد.

از چه بگویم به هر سو می نگریم ، سراسرمشکل هست وبی تدبیری ،هرمسئولی خو را مبرا می داند ودیگران را مقصر. اصول گرایان اصلاح طلبان غرب زده می نامند واصلاح طلبان هم جمود افکاراینان را عامل اصلی عدم توسعه عنوان می کنند.چندروزپیش درمحفلی صحبت از امنیت شد،یکی خدارا شکر می کرد که امنیت برقراراست، دیگری می گفت : سرچشمه امنیت ،اقتصاداست،در اقتصادی که طی یک سال دلار《۷》برابرمی شود، طبیعتا سطح امنیت هم پایین می آید.و این آب سرچشمه طی مسیر براثر طغیان، زیان بار می شود که نه تنهابرای مزارع مفیدنیست بلکه خسارت هم به بارمی آوردولاجرم عایدات همین اقتصادبایدخرج بازسازی خودش شود.
جامعه امروزما با دومعضل اساسی مواجه می باشد،یکی رشدبی سابقه ارز دربازار است که افسارپاره کرده ومسئولین پیرما نمی تواننداین اسب جوان افسارگسیخته را مهارکنند .امروزاین حباب هاهستند که مسیردارایی های مردم راتعیین می کنند،یک روزخرید دلار ،یک روزبورس، یک روزهم خودرو ونهایت هم نابسامانی اقتصاد وله شدن گروه کثیری ازمردم.صداوسیمایک روز دوربین به دست می شودتاگزارشی ازخودروهای دپوشده درپارگینگ ها بگیرد،تاسلطان ها راشناسایی کندو روزبعدهم گزارشی تهیه می کندکه دپوی انهابه خاطرنبودن لوازم مورد نیاز بوده است.شورای رقابت،نرخ من درآوردی برای قیمت خودرو تعیین می کندووزارت صنایع می گوید قیمت خودروبایدتوسط سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان که مصوبه مجلس هم می باشد، تعیین شود امامورد تاییدشورای  نگهبان قرارنگرفته است .(درتمام دنیا قیمت کالاها توسط همین سازمان تعیین می شود)
مشکل فقط مشکل خودرونیست
امروز روند افزایش قیمت تخم مرغ هم دست کمی از آن ندارد.
کاربه انجایی رسیده است که به دستوررئیس جمهور،معاون اول ایشان برای ثبات بازارقیمت تخم مرغ جلسه اضطراری ترتیب می دهد ! امامعضلی که امروزدامن تمام جهان را دربرگرفته وکشورمانیز متضررشده است ویروس کروناست. به گفته مسئولین ، مردم نقش اساسی درتعیین تکلیف این ویروس دارندوعنوان می کنندتنهاراه مقابله با آن ، زدن ماسک وضدعفونی کردن دست هاست،اماازتصمیمات آنی وعجولانه خودحرفی به میان نمی اورندونمی گوینددلایل افزایش مرگ ومیر این ویروس مهلک از۱۵شهریورتاکنون چیست؟!!

هیچ وقت نگفتند دستوربرگزاری مراسم محرم تحت هرشرایطی چه عواقبی دارد.وهیچ وقت هم نخواهندگفت حضوردانش آموزان درمدرسه چه مصیبتی به بارخواهداورد.

هیچ وقت توضیح ندادندکه چه فرقی بین دانش اموزان ودانش جویان وجوددارد؟

وهیچ گاه هم نخواهندگفت چرا حرف مسئولین در اولین روزبازگشایی مدرسه با سومین روزش متغیر است.وهیچ وقت هم نمی گویندونمیدانندچرا هیچ  تلاشی درزمینه مهیاکردن زیرساخت شبکه اموزشی شادنکردند.

About مدیر خبر1

Check Also

غلام همت آنم که زیر این چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد، آزاد است ./جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان:زیستن در جمع اضداد و گاهی میان دو بی نهایت ، آنچنان سخت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.