نگرانی درموج سوم کرونا موج می زند/ازتنهایی وزیربهداشت تادستان خالی وزارتخانه به قلم مدیر مسئول همای گیلان

اختصاصی همای گیلان:درجوامع پیشرفته وتوسعه یافته دواصل برهمه اصول ترجیح داده می شود:یکی آموزش وپرورش است ودیگری  بهداشت ودرمان، وبرخی ازکشورهابخاطراینکه  بنیه مدیریتی راتقویت کنندوجامعه سالم داشته باشند تحصیل ودرمان را درکشورخود رایگان نموده اند.

درتحلیل دلنوشته ی وزیربهداشت  خطاب به سردارقاسم سلیمانی بایدگفت :دکترنمکی بانوشتن این مرقومه یادوارمی شودکه جنگ با کروناکمترازجنگ قاسم سلیمانی باداعش نیست .با این تفاوت که جنگ با داعش بیرون مرزها بودو مبارزه با کرونا داخل کشور.

جنگیدن با دشمن نیازمندابزارالات جنگی است وفقط دراین حالت می توان انتظارپیروزی ازدشمن را داشت البته بایددستورات فرمانده جنگ درراس امورقرارگیرد امادر مبارزه با کرونافاقدمهمات هستیم وتقاضای ماازسربازان (مدافعان سلامت ومردم)ایستادگی بی سلاح درمقابل دشمن است.به نظرمی رسداین حجم اندوه وزیربهداشت ودرمان پیام آور،روزهای سخت است که  ملت ایران درپیش روخواهد داشت.پیام وزیربهداشت ودرمان می خواهد به مابگوید:تصمیمات اصلی درزمینه نبرد با ویروس کرونا،توسط این وزارتخانه اتخاذنمی شود؛چرا که بعیداست با توجه به سخنان دردمندانه وزارت بهداشت، دستوربرگزاری مراسم محرم وبازگشایی مدارس توسط این وزارتخانه صادرشده باشد.قطعا این وزارتخانه بیش ازهرکسی  ازعمق فاجعه برگزاری مراسم محرم وبازگشایی مدارس باخبراست وامروزبا بالارفتن امار مرگ ومیرمجددا شاهدبی تدبیری دراین راستاهستیم.

سوال اینجاست، مگرمی شودوزارت بهداشت درروزاول مدرسه دستوربازگشایی صادرنمایدوتنهابعدازدوهفته اکثرمدارس به صورت مجازی اداره گردد؟!!

وزیربهداشت صراحتا نداشتنِ امکانات وتجهیزات وعدم پرداخت معوقات پرسنل را یکی ازمهمترین مشکلات این وزارتخانه عنوان می کندومی افزایدمن امروزشرمسارنیروهای خودهستم.ای کاش به همین صراحت نه تلویحا ازاتخاذبرخی تصمیمات غلط هم پرده برمی داشت واین را هم برمیزان نوشته های خوداضافه می کرد.

اما نکته اساسی که بایدبه آن پرداخته شود،عدم پرداخت یک میلیارددلاری است  که به دستوررهبری قراربودازصندوق ارزی برای مقابله با کرونابرداشت شود؛که تنها سهم کمی ازآن پرداخت شد.شاید شاه بیت این نوشته همین نکته باشدکه آیا دراین کشوردستوری بالاترازمقام معظم رهبری داریم که حتی دستورایشان هم به درستی اجرا نمی شود یا علت آن ،خالی بودن صندوق ذخیره ارزی است؟

وآیاچیزی مهمترازجان مردم وجود دارد؟!! همین مردم در جنگ وسختی هاهمواره همراه نظام بودندوهستند اماحاکمیت درموقع نیازمندی هیچ عنایتی به

آنهانمی کند.

دکترنمکی با نوشتن نامه به سردارسلیمانی که صداقت،سلامت ،یکرنگی ازویژگی ها منحصربه اومی باشد؛می خواهدبه ما بفهماند که حرف های زیادی دردرون او وجوددارد و نمی تواندبیان کند ،که دست به به مخاطبی همچون سردارسلیمانی درازمی شود.

وزیربهداشت دراین نامه ازبسته شدن ناجوانمردانه  تمام درب هاتوسط دنیا سخن می گویدواین نکته به ما می فهماندکه کشوراز حیث تامین مایحتاج خوددر چه شرایط وچه مرحله ای قرارداردپس تدبیردرتغییرسیاست خارجی می تواند اولین دستور کارما باشد.

با کانال همای خبر همراه باشید.http://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

شهرداری برای مسئولیت‌پذیری شهروندان تلاش می‌کند/علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت

اختصاصی همای گیلان:  بدیهی است که مسئولیت‌پذیری شهروندان می‌تواند در توسعه و پیشرفت یک شهر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.