ضعف بهداشت و درمان ،طبل رسوایی امریکارا به صدادرآورد/تزلزل درمیزریاست ترامپ/به قلم مدیر مسئول همای گیلان

اختصاصی همای گیلان:ترامپ میلیاردر،شومن تلویزیونی رفتارش همچون گرایش ومواضع سیاسیش درگذرزمان به نحوی ازانحا (دموکرات ،مستقل وجمهوری خواه ) متناقض می باشد.ظهوررفتارهای آزاردهنده دررینگ کشتی کج وضرب وشتم وتراشیدن موی رقیب، آدم را به تعجب وامی داردکه چگونه چنین شخصی توسط مردم امریکا به عنوان رئیس جمهوراین کشورانتخاب شده است ؟ امابا همه این اوصاف اوفردی بسیارموفق است درحوزه اقتصاد ؛ازهتل داری گرفته تاساختمان های اسمان خراش ، تاداشتن برندهای مختلف به نام خودوغیر…

دونالدترامپ تا قبل ازسال۲۰۱۶سابقه ورودبه انتخابات ریاست جمهوری رادرکارنامه خودداشت که البته پس ازبرتری در دوایالت ، قیدانتخابات ریاست جمهوری را زد.اماازسال۲۰۱۵فعالیت انتخاباتی خودراشروع نمودووقتی مشاهدکردکه درنظرسنجی هاازرقیب خودپیش است، این باردرانتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶شرکت نمودوتوانست بررقیب خودپیروزشود وبه عنوان ۴۵مین رییس جمهورآمریکا معرفی شود.اودرهمان یک سال اول توانست اکثروعده های انتخابات خودراهمچون کاهش بیکاری،ایجاداشتغال،رشداقتصادی ، افزایش بودجه ارتش،ساخت دیوارمرزی بامکزیک جهت جلوگیری ازورودمهاجرین غیرقانونی وموادمخدر،کاهش مالیات شرکت های امریکایی ،انتقال سفارت امریکا ازشهرتلاویو به قدس،کاهش پرداخت۵۰درصدی امریکا به بودجه سازمان ملل،خروج ازسازمان یونسکووبرجام و…با اینکه دربرخی حوزه هابا مخالفت های شدیدی روبروبود.اماهمه وعده هارابه منصه ظهوررساند ومی رفت تاازاوبه عنوان رئیس جمهورتحقق وعده هانام برده شود .امابه یکباره با فرارسیدن بیماری کروناورق برگشت وهمه توفیقات اوکم کم به ورطه فراموشی سپرده شد. زیرابا وروداین بیماری ، ضعف مفرط کشورامریکا دربهداشت ودرمان ، پیش ازپیش معلوم گشت .تعرفه های سنگین پزشکی وقیمت بالای تجهیزات پزشکی دراین برهه ، امریکا رابیش ازپیش زیرسوال برد و دولت ترامپ که همواره تلاش می کردتارای مجلس سنارا درزمینه لغوکامل برنامه درمانی وبهداشتی(اوباماکر)با خودهمراه کندحالادونالدموردهجمه مردم قرارگرفت که همانطوری که افزایش بودجه نظامی دردستورکارترامپ قرارداشت چرا این بودجه صرف توزیع عدالت هم گون درحوزه های دیگربخصوص درمان نمی شود؟ همین امر ، ترامپ قبل ازکرونارابا ترامپ بعدازکرونا متغیرساخت وشانس انتخاب مجدداورادرهاله ای ازابهام برد.ترامپ درحالی که این روزهابراساس نظرسنجی های بعمل امده ازجوی بایدن عقب افتاده است بازدن حرف های ضدو نقیض بخصوص درعرصه خارجی نگران آینده خوددرکاخ سفیدمی باشد.اوبایدن را خواب الودوفردی که می خواهدمالیات مردم راافزایش دهدتوصیف می کند.ترامپ که قبل ترمعروف به نژادپرستی بود ، دست تضرع به آرای سیاه پوستان افریقای تبار، درازمی کندودرسخنرانی بین آنان ازوعده ۳هزارفرصت شغلی و۵۰۰هزاربنگاه جدیدشغلی خبرمی دهد.هرچندبه غیراز “ابراهم لینکلن” رای اکثرسیاه پوستان همواره درسبددموکرات ریخته شده است ودربقیه دوره هاانتخابات امریکا،رای جمهوری خواهان ازسیاه پوستان زیرده درصدبوده است.

ترامپ می داندفشارزیادی به ملت ایران واردنموده ، هرچندتحریم ها باعث شدتاایران روزهای سختی را سپری کند اما وعده سیاست خارجی او(توافق باایران)محقق نشد . به همین دلیل او از توافق خودبا ایران و ونزوئلا دربعدازانتخابات خبرداد .ولی وقتی دیداین وعده هم با روی خوش ایران همراه نشد ، شروع به تهدیدایران نمودکه تهران خواهان توافق با ما می باشدولی آنهاهمه چیزرا به بعدانتخابات سپرده اند . امامن ازانهامی خواهم قبل ازبرگزاری انتخابات توافق حاصل شود . زیرا این توافق دربعدازانتخابات بسیارسخت ترخواهدشد.ترامپ دودشمن اصلی خوددرکنارکرونا راکشورچین وکشورایران می داند.
وضعیت نامناسب بهداشت ودرمان امریکا وپرداخت مالیات سنگین پاشنه آشیل ترامپ هستندکه بعدازظهور بیماری کرونا نمایان شدوموجب گشته تا انتخاب مجددترامپ درهاله ای ازابهام برود.

علی علیپور مدیر مسئول همای گیلان

با کانال همای خبر همراه باشید.http://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

غلام همت آنم که زیر این چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد، آزاد است ./جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان:زیستن در جمع اضداد و گاهی میان دو بی نهایت ، آنچنان سخت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.