خزان دو اسطوره درایران وآرژانتین ، ایران با ذره بین بدبینی و آرژانتین با نگاهی افتخارآمیز/به قلم مدیر مسئول همای گیلان

اختصاصی همای گیلان:با اینکه این روزها خبرمرگ برای همه مردم جهان عادی شده است ومردم، ان را ازرگ گردن به خودنزدیک تر می بینند ، اما از دست دادن اسطورها تلخی خاصی دارد. اگربه تاریخ بازیگری فوتبال مارادونا برگردیم او جوان برنایی بودکه با حرکات جادویی خوددروسط زمین بازی ، چشم هزاران تماشاگرفوتبال را به خودخیره می کرد. در بیان محبوبیت او همین بس که تماشاگران ناپل ایتالیا درجام جهانی به جای تشویق تیم کشورشان به تشویق تیم کشور آرژانتین پرداختند !
امازندگی شخصی و پس ازفوتبال مارادونا ،همانند زندگی فوتبالیش با افتخار همراه نبود.به نظرمی رسید مصرف موادمخدر، الکل وکوکائین( مصروف کوکائین دربازی زنده فوتبال بر روی نیمکت مربی گری دراین اواخر)،چهره محبوب اورا درآرژانتین مخدوش نموده باشد.امابا مرگ اودیدیم که حکومت و مردم کشورآرژانتین تمام تلاش خودرا نمودندتا مبادا اشتباهات ارماندو اورا از ویترین اسطورها حذف نماید.دستوردفن او درکاخ ریاست جمهوری آرژانتین توسط دفترریاست جمهوری ، نشان از مثبت اندیشی حکومت نسبت به اسطوره های خویش می باشد.
اما نمی دانم که چگونه تحلیلی در وضعیت های مشابه در کشورخودداشته باشم که چرا اسطوره های این کشور همچون دولتمردانش مطرودومغضوب واقع می شوند.شایدنه تنهابرای من بلکه برای عموم مردم جای سوال باشدکه چراهمه روسای دولت های اسبق وسابق با اینکه ازفیلتر قانون وشورای نگهبان گذشته اندبعدازطی دوران ریاست جمهوری یا مطرودند یا مغضوبندیامنفور ! .هنوزهم برای بنده سوال است که شجریان ، هنرمندی که محبوبیت و معروفیت جهانی داشته وخدماتی به این کشورارائه و شاگرانی تربیت نموده که سهمی درایجاداشتغال ودرامد کشورداشته وحتی پارافراترگذاشته وبا صدای دلنشین خوددرزمان افطار،سهمی درحظ معنوی مردم از آن خود نموده بود ، حتی اگر دررفتاروگفتارش ازدیدگاه برخی، دچارلغزشی شده باشد. ،بازهم سزاوار این همه بی مهری است ؟
این در حالیست که مقایسه زندگی اوبا زندگی مارادونا ، کفه ترازو را به سمت شجریان سنگین خواهدنمود!
اماتفاوت دوکشوردرنحوه تدفین وی و برخوردپس ازمرگشان بود . هیچ کس نگفت مارادونا بازندگی شخصی خودچه کرد . همه گفتنداوبابازی های درخشان خود،دل هواداران را خشنودنمود اماوقتی شجریان به دیارباقی شتافت ، یادمان رفت که این استاد آواز چه خدماتی به فرهنگ ایران زمین نمود . همه معلم اخلاق شدیم و زندگی شخصی اوراشخم زدیم .بسیارمشتاق بودیم تاحرف های نشنیده راازبان همسراول اوبشنویم وخیلی علاقمندبودیم که اززبان همسرش بشنویم که او حتی واجبات اولیه خودرا بجانمی آورد.درحالیکه که ما صاحب دین کاملی همچون اسلام هستیم که این گونه افکاررا به شدت نکوهش نموده است.

با کانال همای خبرهمراه باشید.http://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

بی کفایتی شاه سلطان حسین و سقوط اصفهان/تهیه کننده علی غلامرضائی مدرس دانشگاه وپژوهشگرتاریخ ایران

اختصاصی همای گیلان/«میرویس» بزرگ قندهاری ها که برای تظلم از جور و ستم عبدالله خان …