🛑به مناسبت«شهادت میرزا کوچک‌ خان»🛑 (یازدهم آذر۱۳۰۰خورشیدی)/دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان:❇️«قیام های ملی»

دوره احمد شاه قاجار:
🔵۱)میرزا کوچک خان
[میرزا یونس اُستاد سرایی] (۱۲۵۶رشت–۱۳۰۰رشت)
❇️قیام ِجنگل
(۱۳۰۰- ۱۲۹۳خ )جنبشی سیاسی
همراه با مبارزه مسلّحانه در
ایران بود.
🔺به دنبال انقلاب مشروطه،
پیدایش«استبداد صغیر»محمد
علی شاهی،جنگ جهانی اول،
تجاوزات روسیه تزاری،عُثمانی،
انگلیس و بریگادقزّاق؛قیام
«میرزاکوچک خان»درگیلان
آغاز شد.
🌘«قوای قزّاق»چگونه درایران
ریشه گرفت؟!
در سال۱۲۵۸خ؛به درخواست
ناصرالدّین شاه؛قراردادی بین
ایران و روسیه تزاری؛بسته شد.
🔺این نیروی نظامی در حد بریگاد[تیپ]بود و سپس”لشکر“
شد و زیر نظر فرماندهان روس
[نظامیان قزّاق]قرار داشت.
🔺این نیروها؛در دوره قاجاریه؛
فعال بودند.
🔺از فرماندهان نیروهای قزّاق
در این چنددهه؛دو نفر برجسته
بودند :
الف)«کُلُنِل لیاخوف روسی»
[همان فردی که در دوره محمد
علی شاه؛مجلس شورای ملی
را به توپ بست.] ب)«رضاخان میرپنج»
[همان فردی که«سردارسپه»،
«نخست وزیر»و«رضا شاه»شد.] 🔺در آستانه جنگ جهانی اول؛
دولت روسیه تزاری؛با استفاده
از ضعف دولت ِایران<قوای
قزّآق>را توسعه داد و واحدهای
قزاق را در تبریز،استرآباد،رشت،
اصفهان،کرمانشاه،همدان،ارومیه
و مشهد تشکیل داد.بدون اجازه
دولت ایران؛تیپ قزاق را به لشکر
ارتقا داد.‌
🔺در سال۱۲۹۹خ،رضاخان،
فرمانده قزاق تیپ همدان بود.
🔺قزاق ها به رهبری«رضاخان»؛
تهران را تصرف کردند.پس از
اِشغال تهران،«رضاخان»؛<سردار
سپه>نامیده شد.
💚جنگلی ها از۱۲۹۳تا۱۳۰۰خ؛با
نیروی های انگلیسی،روسی و
قاجاری درگیر می شدند.
🔺روسیه ی تزاری،برآن بود که
سلطه ی خود را در«گیلان»حفظ
کند .
🔺در سال۱۲۹۳که آغاز جنگ
جهانی اول بود،زمینداران بزرگ
با پشتیبانی کنسول روسیه تزاری
در گیلان،بر تاراج اهالی شهر ها
و دهقانان افزوده بودند.
🔺بنابراین گروهی از
سیاستمداران،سازمانی به نام
<اتحاد اسلام>را پدید آوردند.
❇️میرزا کوچک خان با این
سازمان در ارتباط بود و نخستین
پایگاه های چریکی دهقانی را به
همراه احمد کَسمایی،دکتر حشمت
و..در< کسما>ایجاد کرد .
❇️«میرزا»؛در فتح تهران؛مشارکت داشت، بعد از تبعید؛
در۱۲۹۴خ،به گیلان برگشت.
🔺در این هنگام؛از سوی روسیه تزاری۵۵۰ سرباز روس و۵۰ مرد
قزّاق برای سرکوب ِجنگلی ها
اعزام شدند.
💚نیروهای جنگل شامل
کاسبهای خرده پا،صیّادان و
کارگران کشاورزی بودند.
🔺تجاوز عُثمانی به تبریز؛سبب
روی آوری روس ها؛به تبریز و
فرصتی شد تا جنگلی ها؛
زمینداران بزرگ گیلان را خلع
سلاح و افراد خود را در ادارات
رشت بَگُمارند .
🔺در این دوره تمام ایران در
”قحطی”بود،بامدیریت جنگلی ها،تولیدات کشاورزی گیلان
از رونق فراوانی داشت.
🔺علت ِقحطی ایران،این بود
که استعمارانگلیس،مواد خوراکی
ایران را به مناطق جنگی می
فرستاد وچند میلیون ایرانی در
«جنگ جهانی اول»از گرسنگی
جان باختند.
[به کتاب”ِقحطی و نسل کُشی
«دکتر مُحمّد قلی مجد»مراجعه شود] 🔺در آستانه کودتای۳اسفند
۱۲۹۹به دنبال شکست قرارداد
۱۹۱۹‌م‌،توافق محرمانه بین
«انگلیس»و«دولت مرکزی»برای نابودی«قیام جنگل»؛صورت گرفت.
🔺حضور«رضاخان»و«قوای
قزّاق»در رشت،حکایت از نابودی
«قیام جنگل»داشت.
❇️از اینرو در ۱۱آذر۱۳۰۰«میرزا
کوچک خان»برای دریافت کمک
به سوی خلخال می رفت که
دُچار توفان شد.
🛑سر مُبارکش از تن جدا
و تقدیم«رضاخان»شد.
🌑برخی«کم‌ معلومات»،
«مفتخور»و«پهلوی طلب»؛
«میرزا کوچک خان»را؛«تجزیه
طلب»و«سوسیالیست»گفته اند،همانگونه که«مزدک»و«بابک خرمدین»را،نامیده بودند.
🔵در طول تاریخ هر که دنبال
«عدالت»بود؛با برچسب«سوسیا
لیست»،«اشتراکی»و«آشوبگر»،
زودتر،کشته شد.
🔵۲)«محمد تقی پسیان»
[۱۲۷۰‌ورزقان-۱۳۰۰قوچان] ❇️«پسیان»در۱۲۹۴خ،علیه قوای
روسیه تزاری جنگید و سپس
برای درمان به آلمان رفت و
اولین<خلبان>ایران شد.
🔺در ۱۲۹۷خ،فرمانده ژاندارمری
و قوام السلطنه هم والی
[استاندار] خراسان شد.
🔺سیّد ضیا طباطبایی بعد
از کودتای سوم اسفند۱۲۹۹؛
نخست وزیر و”کلنل پسیان”
والی خراسان شد.
❇کُلُنِل پسیان،بدهی مالیاتی
قوام السلطنه را،با ضبط اموال
او،وصول کرد.
❇️قیمت نان و گوشت را،
کاهش و حقوق عقب افتاده
نظامیان را،هم پرداخت.
🔺حکومت سیدضیاء،کمتر
ازسه ماه؛جایش را به قوام
السلطنه داد.‌
🔺درگیری بین«کُلُنل پسیان»
«قوام»؛بالاو«پسیان»؛امور
خراسان را،به دست گرفت
و از۱۲فروردین۱۳۰۰خ،تا مهر
همان سال پایمردی کرد و به
شهادت رسید.
🔵۳)شیخ محمد خیابانی
[۱۲۵۹خامنه -۱۲۹۹ شهرری] «شیخ»؛از فعالان سیاسی در
مشروطه و در مجلس دوم
نماینده بود.هنگام جنگ جهانی
اول به تبریز رفت و دولت <آزادیستان>را تشکیل داد.
❇️قیام«شیخ»؛پنج ماه ادامه
داشت.
🔺سرانجام با ورود والی جدید
<مُخبرالسلطنه>به تبریز؛
«خیابانی»؛به شهادت رسید.
❇️قیام این سه نفر،برای نفی
«استبداد»و«استعمار»بود و
خواهان«استقلال ایران»بودند.
▶️سرشک▶️
۲۲شهریور۱۳۹۶

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

تحلیلی بر مقوله بیکاری و پیامد های آن بر فرد و اجتماع/ معین رمضانی- کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

اختصاصی همای گیلان:برای اکثر مردم، بیکاری وضعیت خوشایندی نیست. بیکاری را نمی توان به آسانی …