😳تضاد«مزد»و«حقوق»😳/دکتر علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان/🔸«دستمزد کارگران»؛با«اضافه
کار»؛حدودا؛چهار میلیون تومان.
🛑«خط فقر»در ۱۴۰۰خورشیدی
برابر«ده میلیون تومان در ماه.»
🌘حقوق برخی از مدیران؛
«چهل میلیون تومان.»
🔺🔺🔺
💜پرسش:برخی؛راه افتاده اند
که«دلار هزار تومانی»؛شده است
«بیست و پنج هزار تومان.»
همه مردم،ضرر کرده اند؟!
🔵پاسخ:آنکه«چهل میلیون تومان»،درآمد در ماه دارد.
هنوز،ماهانه«هزار وششصددلار»
درآمد دارد.
🔸آنکه«چهار میلیون تومان»؛
درآمد دارد،ماهانه فقط«صد و
شصت دلار.»
💜پرسش:پول«چرک کف دست»
است؟!
🔵پاسخ:همین«چرک کف دست؛
در کف دست«هفتاد درصد مردم
ایران»؛به قدر کافی نیست!
💜پرسش:چرا مصرف«گوشت»
و«شیر»؛در دو سال گذشته،در
«دهکهای یک تا پنج»؛کمتر؛شده
است؟!
💜پرسش:ندارند تا بخورند یا
میخواهند«کلسترول»و«تری
گلیسرید»شان را؛کمتر کنند؟!
🔵پاسخ:«دهکهای یک تا پنج»،
پول کافی،ندارند تا گوشت و
شیر کافی،بخورند و«دهکهای
هشت و نه و ده»،مصرف شان
را کم،کرده اند،تا به«کلسترول»
و«تری گلیسیرید»نرمال برسند.
💜پرسش:مقایسه«حقوق چهار
میلیون تومانی»و«چهل میلیون
تومانی»؛انتشار«افکار
کمونیستی» نیست؟!
🔵پاسخ :نه.ما شرمنده،«خط
فقر»؛هستیم که در ارتفاع«ده
میلیون تومانی»؛مانند«دیوار
چین»؛ایستاده است.
🛑این«دیوار»؛با زبان بی زبانی،
به‌ ما می گوید،هر وقت حقوق
ماهانه ات؛به«ده میلیون تومان»
رسید،میتوانی آنسوی«دیوار»را،
ببینی و ببینی که در مشهد،کربلا،
مکه،قونیه و استانبول،چه خبر
است.
[«دیوار چین»را؛درحاکمیت اندیشه«کنفوسیوس
/حکیم بزرگ چینی/ساخته اند.
«افکار کمونیستی»؛متعلق به
«کارل مارکس آلمانی»است که توسط«مائو تسه تونگ»در«چین»
هم،رواج داده شده و«هفتصد
میلیون نفر چینی»را؛از«خط
فقر مطلق»؛بیرون آورده است.
🔵هر مکتبی که با فقر[مطلق
و نسبی]مبارزه کند؛باید از او
پشتیبانی کرد و«صد آفرین»
گفت.البته باید«آزادی سیاسی»؛
را هم؛ارج بگذارد.
🔹هندوستان،«آزادی سیاسی»را؛
قدر می داند ولی به«عدالت
اقتصادی»کم‌ توجه بوده است
که‌ پیامد آن،«بیدادگری فقر»
است.
🔸چین به«عدالت»و«توسعه
اقتصادی»توجه بایسته داشته
است و«هفتصد میلیون نفر»؛را،
از«باتلاق فقر مطلق»،بیرون
کشیده است و شایسته تقدیر
فراوان؛اما در«آتش استبداد»؛
میسوزد که باید اصلاح شود.
❇️«اسکاندیناوی»؛جمع«عدالت
اجتماعی»،«آزادی سیاسی»و
«برابری»است .
🔵«اسکاندیناوی»؛می تواند،
سر مشق کشورهای جهان؛اعم از
«سرمایه داری»،«کمونیستی»
و«اسلامی»باشد.
▶️سرشک▶️
۱۹اسفند۱۳۹۹

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

سرگذشت عطاربه مناسبت روزبزرگداشت عطار/تهیه کننده علی غلامرضائی پژوهشگرتاریخ

اختصاصی همای گیلان/ از دوران کودکی عطاراطلاعی در دست نیست جز اینکه پدرش در شهر …