چگونگی ‌ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺳﯿﺎﻩ ﺩﯾﻠﻤﯽ به یزگردسوم/ علی غلامرضایی ، مدرس دانشگاه وپژوهشگرتاریخ ایران

اختصاصی همای گیلان: ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺒﺮﺩ ﺟﻠﻮﻻﺀ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ ﯾﺰﺩﮔﺮﺩ ﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺣﻠﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﺳﺖ . ﯾﺰﺩﮔﺮﺩ ﺳﻮﻡ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﺳﭙﺎﻩ اعراب ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎﯼ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻮﺑﺪﯼ ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﻭﯾﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺁﻧﺠﺎ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﺳﭙﺎﻩ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اعراب ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .
ﯾﺰﺩﮔﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﯼ ﺭﺍ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺳﯿﺎﻩ ﺩﯾﻠﻤﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪ . ﺳﯿﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺵ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺯﯾﺎﻥ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ . ﺳﯿﺎﻩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻃﻮﻝ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻮﺵ ﻧﺒﺮﺩ ﻗﻄﻌﯽ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ .


ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﺧﺒﺮ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﺷﯿﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺍﺷﻌﺮﯼ ﺳﺮﺩﺍﺭ اعراب ﺻﻠﺢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪ . ﺍﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﺭﺍﻣﻬﺮﻣﺰ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺭﻓﺖ ، ﺍﻣﺎ ﺳﯿﺎﻩ ﺩﯾﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻭ ﺭﺍﻣﻬﺮﻣﺰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ : ﺗﺎﺯﯾﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻟﺸﮑﺮﯼ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ؟ ! ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﺁﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
ﺳﯿﺎﻩ ﺩﯾﻠﻤﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﯿﺮﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ اعراب ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﻠﺢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﺸﺮﻑ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ اعراب ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻤﻼﺕ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﯾﺎﺭی ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﻩ ﺩﯾﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﻪ اعراب ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮﻭﮔﺰﺍﺭﯼ ﻧﮑﺮﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﮐﻪ اعراب ﻧﺎﮐﺎﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ …ﻟﺒﺎﺱ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﻗﻠﻌﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ .
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻮﺩ ﺩﻻﻭﺭﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺩﯾﺪﻧﺪ . ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ اعراب ﺑﻪ ﺍﻭ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ .. ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﯼ ﻗﻠﻌﻪ ﺭﺍ ﮔﺸﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﯿﺎﻩ ﺧﺎﻥ ﺩﯾﻠﻤﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺳﯿﺎﻩ ﺩﯾﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺸﻮﺩ ﻭ
ﺗﺎﺯﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩ. ﻭ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺳﯿﺎﻩ ﺩﯾﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺍﺷﻐﺎﻝ اعراب در آمد
منابع:
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻃﺒﺮﯼ ﺝ ۳ ﺹ ۱۸۵-۶
ﺩﻭ ﻗﺮﻥ ﺳﮑﻮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﺯﺭﯾﻦ ﮐﻮﺏ

/علی غلامرضایی

با کانال تلگرام همای خبر همراه باشید

About سردبیر

Check Also

ساسی مانکن ، نطفه ی افراطی گری در بگیرو ببندهای موسیقی /پیمان قلی زاده

اختصاصی همای گیلان/قوانین دست و پاگیر در عرصه موسیقی و حذف صدای خوانندگان دیگر به …

۱۲ comments

 1. سلام و درود بر استاد عزیز
  واقعا متاثر میشم از خیانت یاران به فرمانده خود،حتی دشمن خودم

 2. در طول تاریخ ایران ما از این دست خیانتکاران زیاد داشتیم

 3. سلام
  مطالب ارزنده و جالبی بود
  از زحمات شما سپاسگزارم

 4. سرنوشت یزگرد بسیار غم انگیز است

 5. سرنوشت یزگرد شبیه خیلی از قهرمانان ایرانه مثل امیرکبیر

 6. درود استاد عزیزم متاسفانه ایران زمین خیانت کاران زیادی را به خود دیده که خیانتشان سرنوشت این مرز و بوم را با تباهی قرین ساخته . مطالبتون آموزنده است باشد که بیندیشیم

 7. تاریخ طبری را کامل خوانده ام این منبع که ارائه شده،دروغی بیش نیست،لطفا از دروغ پراکنی دست بردارید،وگرنه از سایت شما و خود همین به اصطلاح استاد!!!!شکایت میکنم.

  باتشکر

 8. آقای علیرضا در نظردادنت لطفا دقت کن ادبیاتت رو قوی کن الان دارم دوقرن سکوت رو می بینم چینن مطلبی هست شما چطور میگی نیست لطفا مطالعه کن بعد نظر بده از روی تعصب نظر نده… چو بشنوی سخن اهل دل نگو که خطاست

 9. درود استاد عزیز.
  من از بیگانگان هرگز ننالم. که هرچه با من کرد آشناکرد

 10. بسیار عالی. ننگ به خیانت کاران