خانه / مقاله / جغد مینروا شامگاهان به پرواز درمی آیند “هگل”/جلال میرزااقایی

جغد مینروا شامگاهان به پرواز درمی آیند “هگل”/جلال میرزااقایی

Print Friendly, PDF & Email

اختصاصی همای گیلان: به نظر می آید که وضعیت جامعه درعرصه های گوناگون سیاسی ، اجتماعی فرهنگی واقتصادی به درجه ای از نگرانی رسیده واین اضطراب وتشویش ونگرانی ناشی از وجود چالشها وابر چالشهایی است که جمهوری اسلامی باآن مواجه است وهمین چالشها همگان را واداربه گونه ای اندیشیدن پیرامون دورنما وآینده کوتاه ودراز مدت ایران نموده است .
این وضعیت تراژیک بسیاری را واداشته تا راه برون رفت ازآن راراازمنظرهای گوناگون ،واکاوی ومورد بررسی قرار دهند اگر روزی اصلاحات ورفرم ازنوع بوروکراتیک ودولت محور وباحضور درساختار دولت وباپیگیری وحضوراصلاح طلبان درمناصب قدرت درجهت رسیدن به وضعیت مطلوب پیگیری ودنبال می شد اما امروز بنا به علل ودلایل گوناگون ازجمله مقاومت هسته سخت صاحبان قدرت ،بعضا راهبردهاوتاکتیکهای غلط وفقدان نهادهای مدنی مستقل وآزاد این استراتژی کاربرد خودراازدست داده و می رود که رسما شکست خودرا اعلام دار د
ازسویی رفرم واصلاحات که امری است تدریجی وآرام وبه دوراز خشونت وطبیعتا زمانبر ،بدیل آن چیزی جز تن سپردن به کودتا ، شورش وانقلاب که مخاطرات تاسف بارووضع تخریبی آنها به مراتب بسیار بیشتر از رفرم دیربازده خواهد بودو بنا براین شورش،کودتا،انقلاب والنهایه محافظه کاری باعقل سلیم ناسازگار وداروی شفابخشی به نظر نمی آید
اصلاحات از نوع جامعه محور وبه عبارت دیگر ازنوع گفتمانی می تواند بهترین ،کم هزینه ترین وراهبردی ترین وضعیتی باشد که تحول واصلاحات درابعاد وزوایای گوناگون ازطریق جامعه مدنی ودرلایه های مختلف جامعه پیگیری ودنبال شود دراین مسیر مبدع جامعه مدنی هگل بعنوان یک اندیشمند جمله ای کلیدی دارد که راه گشای جامعه نخبگانی والیت خواهد بود اومی گوید:
جغدمینروا شامگاهان به پرواز درمی آیند.
جغد درفرهنگ غرب واروپایی به خلاف جوامعی همچون ما،مظهر روشنایی وحکمت ودانش ونور است
مینروا ظاهرا جنگلهای پوشیده وتاریک منطقه استرالیا ست هنگامی که ظلمت وتاریکی همه جارا فراگرفته است اندیشه ورزان بعنوان روشنگران جامعه وظیفه مضاعف دارندتادرجهت تغییر آن بکوشندازجمله وظیفه فیلسوفان واندیشمندان بلاخص اندیشمندان علوم انسانی واجتماعی دراین مقطع زمانی این است که آموزه هگل را آویزه گوش قرار داده ودست بکار گردنددرواقع جمله هگل اگرچه ناظر بر فیلسوفان واندیشمندان ووظایف آنان است اما درتفسیری موسع آموزه او
راهبردی است بهنگام وهمگانی تادروضعیت های اجتماعی نامناسب وکژرویهادر جامعه ، آحاد شهروندان همچون جغد مینروا فیلسوف واردراندیشه تغییر ازوضعیت نامطلوب موجود به وضعیت مطلوب نا موجود بپردازند وباایجاد سازمان یابی وتشکیلاتی هرچند کوچک به وظیفه اخلاقی وانسانی خود پاسخ مثبت داده و همچون جغد مینروا روشنی بخش وروشنگر دیگران باشند. آری اصلاحات ورفرم از نوع جامعه محور وگفتمانی می تواند اندک اندک روزنه هایی درعرصه سیاست وحکومت بگشاید آن چنانکه درجوامع غربی بعداز چندین سده از عصر تاریکی(قرون وسطی ) درسایه روشنگریهای عصر روشنگری که هم اکنون نیز ادامه دارد جامعه مدنی ساخته وپرداخته مردمان همان سرزمین به وضعیتی مطلوب درسایه شکل گیری حکمروایی مطلوب(good governans ) به درجه ای از توسعه رسیدند که بسیاری از آن جوامع الگوی مناسبی از وضعیت توسعه وپیشرفت درتراز اقتصادی ،فرهنگی واجتماعی نوین درابعاد جهانی اند. به امید فعال شدن همه مردمان سرزمین مان بلاخص نخبگان درایجادجامعه مدنی فعال وپویا.

جلال میرزااقایی

با کانال همای خبر همراه باشید

درباره ی سجاد حراتی

همچنین ببینید

در پی کوتاهی متولیان فرهنگی؛ اسناد مشروطه گیلان به تبریز واگذار می شود/ داشتن حداقل اسناد برای راه اندازی موزه مشروطه گیلان ضروری است

همای گیلان – مهری شیرمحمدی دوسال پیش، راه اندازی موزه مشروطه از سوی شورای رشت ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.