کلام آخر
علی ایحال، به نظر می‌رسد، تدوین کنندگان و برنامه ریزان و در نهایت مجریان طرح تحول سلامت می بایست شهامت اعتراف به اشتباهات را داشته باشند و به مسیر منطقی تر در اجرای طرح تحول سلامت بازگردند تا هم از اتلاف هزینه‌های هنگفت و کم بازده در بخش درمان جلوگیری شود وهم با تمرکز و هزینه کرد در مقوله ی نهادینه کردن بهداشت و پیشگیری در واقع هم هزینه به فایده صورت گیرد و هم فی الواقع این امر نوعی سرمایه‌گذاری برای داشتن زندگی سالم و همه جانبه محسوب می‌شود. وقتی که طرح تحول سلامت بهداشت و پیشگیری محور را عملیاتی کنیم،آنوقت مشاهده خواهیم کرد که به شدت از ورودی بیماران به مراکز درمانی کاسته خواهد شد و هزینه های درمان هم در بخش منابع دولتی و هم در اقتصاد درمان خانوار به حداقل خواهد رسید.چون فراوانی بیماریهای عفونی و واگیردار و غیر واگیر دار به حداقل خواهد رسید.

علی کریمی پاشاکی _روزنامه‌نگار

با کانال همای خبر همراه باشید